ZGODA INWESTORA NA UMOWĘ Z PODWYKONAWCĄ W DZIESIĘCIU PUNKTACH

ZGODA INWESTORA NA UMOWĘ Z PODWYKONAWCĄ W DZIESIĘCIU PUNKTACH

  1. Każda umowa o roboty budowlane wykonawcy z podwykonawcą pod rygorem nieważności powinna zostać zawarta w formie pisemnej.
  2. Do zawarcia umowy o roboty budowlane wykonawcy z podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora.
  3. Zgoda inwestora powoduje, że inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy: podwykonawca może domagać się pełnej kwoty wynagrodzenia lub jego części bezpośrednio od inwestora.
  4. Zgoda może zostać wyrażona bezpośrednio, milcząco lub w sposób dorozumiany.
  5. Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi umowę z podwykonawcą. Inwestor może na piśmie wyrazić zgodę na treść tej umowy, może również nie zająć stanowiska w ciągu 14 dni od chwili przedstawienia umowy: przyjmuje się wtedy, że milcząco zgadza się na zawarcie umowy.
  6. Inwestor zgadza się na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą w sposób dorozumiany zawsze wtedy, gdy posiada wiedzę kto i w jakim zakresie wykonuje w ramach podwykonawstwa prace objęte umową zawartą z wykonawcą i nie sprzeciwia się temu.
  7. Zgodnie z orzecznictwem inwestor przyjmuje się, że inwestor godził się na podwykonawcę wtedy, gdy nie protestował widząc podwykonawcę biorącego udział w odprawach i spotkaniach, odbierał od podwykonawcy meldunki, widział pracowników podwykonawcy na terenie budowy.
  8. Zgoda może zostać wyrażona przed zawarciem umowy z podwykonawcą lub w trakcie jej realizacji.
  9. Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności inwestora zawiera odrębnie ustawa prawo zamówień publicznych.
  10. Przygotowany i procedowany projekt nowelizacji kodeksu cywilnego zakłada, że do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy będzie wymagana zgoda wyłącznie w formie pisemnej.

 

UWAGA! INFORMACJE DOTYCZĄ STANU PRAWNEGO SPRZED 1 CZERWCA 2017 R. DODATKOWA INFORMACJA NA TEMAT NOWELIZACJI TUTAJ

Comments are closed.