Browsed by
Autor: Karolina Bobek

Klikanie a dyscyplinarka, czyli o wykorzystywaniu służbowego sprzętu do celów prywatnych

Klikanie a dyscyplinarka, czyli o wykorzystywaniu służbowego sprzętu do celów prywatnych

W czasie jednej z ostatnich audycji radiowych, w których mam okazję przybliżać słuchaczom zagadnienia z zakresu prawa pracy, prowadzący zadał mi pytanie: czy wykorzystanie służbowego sprzętu – komputera – do celów prywatnych może wiązać się z konsekwencjami dla pracownika? Jak zawsze w odniesieniu do praktycznego stosowania prawa odpowiedź na tak postawione pytanie powinna zacząć się od zwrotu „to zależy”, jednak rekomendowałabym powstrzymywanie się od takich działań.

PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA, CZYLI JAK?

PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA, CZYLI JAK?

Każdy z nas zetknął się w popkulturze z filmem lub książką, w której życie głównego bohatera odmienia się w skutek otrzymania niespodziewanego spadku po nieznanym krewnym. W rzeczywistości uzyskanie statusu spadkobiercy również może mieć niebagatelny wpływ na nasz majątek, nie zawsze jednak z pożądanym skutkiem. W dzisiejszym wpisie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na problematykę związaną z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jak wiadomo, w skład spadku po zmarłym wchodzą nie tylko aktywa (posiadane przez spadkodawcę ruchomości, oszczędności, mieszkanie), ale także…

Read More Read More

PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA W 6 PUNKTACH

PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA W 6 PUNKTACH

Spadek, zarówno dziedziczony na podstawie testamentu jak i ustawy, można odrzucić, przyjąć wprost lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. W stosunku do spadków otwartych (chodzi o datę zgonu) po 18.10.2015 r. brak złożenia w ustawowym terminie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku skutkuje nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wysokości stanu czynnego spadku (wartości składników majątku zmarłego), ale z całego swojego majątku – egzekucja może być skierowana nie tylko…

Read More Read More

KTO MUSI IŚĆ DO PRACY 12 LISTOPADA 2018 R. CZYLI O WYJĄTKACH OD ZAKAZU PRACY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

KTO MUSI IŚĆ DO PRACY 12 LISTOPADA 2018 R. CZYLI O WYJĄTKACH OD ZAKAZU PRACY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Odpowiedź na przedstawione w tytule pytanie: kto musi iść do pracy 12 listopada 2018 r.  na chwilę obecną brzmi: wszyscy! W dniu dzisiejszym wyższa izba polskiego parlamentu przyjęła ustawę dotyczącą dodatkowego dnia wolnego od pracy z poprawkami. Zostawiając z boku arcyciekawe zagadnienia dotyczące obecnej sytuacji legislacyjnej (ustawa musi wrócić do sejmu, ten zaś ma najbliższe posiedzenie 7 listopada. Dodając do tego czas na prezydencki podpis, ewentualne wątpliwości konstytucyjne i obowiązek publikacji w dzienniku ustaw wielce prawdopodobnym jest, że ustawa o…

Read More Read More

PRACA W NIEDZIELĘ LUB ŚWIĘTO W SZEŚCIU PUNKTACH

PRACA W NIEDZIELĘ LUB ŚWIĘTO W SZEŚCIU PUNKTACH

Praca w niedzielę i święta jest co do zasady zakazana. Kodeks pracy w art. 15010 przewiduje wyjątki, w których praca w niedzielę i święta jest dozwolona. Szczególne potrzeby pracodawcy, które mogłyby uzasadniać pracę w godzinach nadliczbowych (nadgodzinach) nie są wystarczającą przesłanką do nakazania pracownikowi pracy w niedzielę lub święto. W każdym wypadku za pracę w dzień wolny pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi dnia wolnego, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Pracownik nie ma obowiązku wypełniania polecenia pracodawcy niezgodnego z prawem. Nakazywanie…

Read More Read More

PROCEDURA, KTÓRĄ WYPADA MIEĆ, CZYLI O OBOWIĄZKU PRACODAWCY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI

PROCEDURA, KTÓRĄ WYPADA MIEĆ, CZYLI O OBOWIĄZKU PRACODAWCY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI

Treść przepisu kodeksu pracy, który stał się podstawą dzisiejszego wpisu, nie należy do najnowszych: art. 943 § 1 Kodeksu pracy wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że – nawet jeżeli pracodawcy znają jego treść – nie do końca potrafią „przekuć teorię na praktykę” i prawidłowo zabezpieczyć nie tylko interesy swoich pracowników, ale przede wszystkim swoje własne. Wskazana wyżej norma nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. I w sumie tyle: ustawodawca, nakładając na pracodawcę nowy…

Read More Read More

OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W PIĘCIU PUNKTACH

OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W PIĘCIU PUNKTACH

Przepis art. 943 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób obowiązek ten ma być realizowany. W praktyce wskazuje się, że obowiązek należy realizować zarówno przez działania prewencyjne, jak i wdrożenie i przestrzeganie mechanizmu reagowania na zgłoszone podejrzenia działań mobbingowych. Pracodawca może uchylić się od odpowiedzialności względem pracownika, który został ofiarą mobbingu, poprzez podjęcie realnych działań antymobbingowych, które można obiektywnie ocenić jako skuteczne. Pracodawca powinien przeszkolić pracowników i poinformować ich o prawach i obowiązkach…

Read More Read More

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ UCZELNI O ZAPŁATĘ OPŁAT ZA STUDIA W PIĘCIU PUNKTACH

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ UCZELNI O ZAPŁATĘ OPŁAT ZA STUDIA W PIĘCIU PUNKTACH

Roszczenia uczelni o zapłatę opłat związanych z odbywaniem studiów nie dotyczą świadczeń okresowych, nie są również związane z działalnością gospodarczą uczelni. Umowa o świadczenie usług dotyczących kształcenia jest w pełnym stopniu stypizowana w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, stąd nie mają do niej zastosowania przepisy dotyczące umów o świadczenie usług. Ustawa nowelizująca ustawę prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie z dniem 1 października 2014 r., wprowadziła autonomiczny, trzyletni termin przedawnienia roszczeń dotyczących opłat za studia. Przepis przejściowy stanowi,…

Read More Read More

ZADŁUŻENI ŻACY MOGĄ SPAĆ SPOKOJNIE, CZYLI O PRZEDAWNIENIU ROSZCZEŃ UCZELNI

ZADŁUŻENI ŻACY MOGĄ SPAĆ SPOKOJNIE, CZYLI O PRZEDAWNIENIU ROSZCZEŃ UCZELNI

Dziś krótko o stosunkowo świeżym (tutaj: prawie dwa miesiące po publikacji, ale wciąż bez uzasadnienia) stanowisku Sądu Najwyższego, które wreszcie powinno rozwiać pojawiające się w praktyce rozbieżności. Do tej pory, porady w przedmiotowym zakresie rozpoczynałam – wręcz przysłowiowymi w środowisku – słowami: „to zależy…” Problem dotyczył przedawnienia przysługujących uczelniom roszczeń o zapłatę czesnego za studia. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu przed nowelizacją z dnia 11 lipca 2014 r., nie zawierała odrębnej normy…

Read More Read More

WIZYTA DOMOWA W PIĘCIU PUNKTACH

WIZYTA DOMOWA W PIĘCIU PUNKTACH

Chory, którego stan nie pozwala na wizytę w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, może domagać się wizyty w miejscu swojego pobytu. W godzinach 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku, na domową wizytę ma obowiązek przyjechać lekarz pierwszego kontaktu, zgodnie z wyborem dokonanym przez pacjenta (lub zastępca, wskazany przez przychodnię – świadczeniodawcę). W godzinach 18:00 – 8:00 w tygodniu oraz w weekendy i święta, wizyty domowej można żądać od świadczeniodawcy zapewniającego nocną i świąteczną pomoc medyczną. Każdy lekarz na wizycie…

Read More Read More