Browsed by
Miesiąc: maj 2017

ODMOWA UDZIAŁU W SZKOLENIU PRACOWNICZYM W PIĘCIU PUNKTACH

ODMOWA UDZIAŁU W SZKOLENIU PRACOWNICZYM W PIĘCIU PUNKTACH

Pracodawca kierujący pracownika na szkolenie i opłacający je, podpisuje z pracownikiem umowę określającą wspólne prawa i obowiązki stron, jeżeli zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez okres po odbyciu szkolenia. Umowę sporządza się NA PIŚMIE. Okres, na jaki pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu nie może być dłuższy niż TRZY LATA. Pracownik zobowiązany będzie ZWRÓCIĆ pracodawcy koszty poniesione przez pracodawcę, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich…

Read More Read More

CZY PRACOWNIK MOŻE ODMÓWIĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU OPŁACANYM PRZEZ PRACODAWCĘ?

CZY PRACOWNIK MOŻE ODMÓWIĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU OPŁACANYM PRZEZ PRACODAWCĘ?

Nie tak dawno zostałam zapytana przez pracownika średniej wielkości korporacji o to, czy pracodawca może go „zmusić” do udziału w szkoleniu. Pytanie to, choć zdawało by się proste, w praktyce wymaga dość przewrotnej odpowiedzi. Wielu pracodawców, szczególnie średnich i większych, posiada fundusze szkoleniowe dla  pracowników – konkretny pracownik ma do wykorzystania w ciągu roku daną pulę pieniężną na szkolenie: pracodawca płaci, pracownik się szkoli. W czym więc problem? Najczęściej w tym, że kodeks pracy przyznaje pracodawcy dodatkowe uprawnienie związane z…

Read More Read More

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W DZIESIĘCIU PUNKTACH

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W DZIESIĘCIU PUNKTACH

Wniosek dotyczyć ma udostępnienia informacji publicznej – czyli każdej szeroko rozumianej informacji o sprawach publicznych – takiej, która nie jest powszechnie udostępniona w inny sposób (np. w Biuletynie Informacji Publicznej) i która nie jest znana wnioskodawcy; może zostać złożony przez KAŻDEGO – nie trzeba wykazywać interesu prawnego w uzyskaniu konkretnych informacji; składa się do go do podmiotu, który POSIADA INFORMACJĘ PUBLICZNĄ i jest zobowiązany do jej udostępnienia (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej, samorządy zawodowe, podmioty wykonujące zadania publiczne…

Read More Read More

KTO PYTA… czyli o dostępie do informacji publicznej

KTO PYTA… czyli o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej przyznaje KAŻDEMU (także osobie prawnej, cudzoziemcowi, apatrydzie i nawet – w określonych przypadkach – osobie niepełnoletniej) prawo do otrzymania informacji publicznej. Ustawa nie zawiera definicji informacji publicznej, w doktrynie i orzecznictwie jednogłośnie prezentowane jest jednak stanowisko, że pojęcie „każdej informacji o sprawach publicznych” należy traktować szeroko: zasadą jest bowiem reguła jawności wszelkich działań związanych ze strefą publiczną. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej stanowi wyjątek, który zawsze powinien być interpretowany wąsko i na korzyść wnioskującego…

Read More Read More

BYŁY PRACOWNIK NIE MUSI ODWOŁAĆ SIĘ OD ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ, BY W ZWIĄZKU Z NIM DOMAGAĆ SIĘ ODSZKODOWANIA ZA DYSKRYMINACJĘ

BYŁY PRACOWNIK NIE MUSI ODWOŁAĆ SIĘ OD ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ, BY W ZWIĄZKU Z NIM DOMAGAĆ SIĘ ODSZKODOWANIA ZA DYSKRYMINACJĘ

Pod koniec zeszłego roku Sąd Najwyższy w powiększonym składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę (z dnia 28 września 2016 r., III PZP 3/16), która ujednoliciła dotychczasowe rozbieżności w zakresie możliwości dochodzenia przez pracownika (byłego pracownika) odszkodowania na podstawie art. 183d kodeksu pracy, niezależnie od roszczeń związanych z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę. Dotychczas liczniejsza – i starsza – linia orzecznicza wskazywała, że skoro niezgodność z prawem wypowiedzenia (lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez…

Read More Read More

ODSZKODOWANIE ZA ZWOLNIENIE DYSKRYMINUJĄCE PRACOWNIKA W PIĘCIU PUNKTACH

ODSZKODOWANIE ZA ZWOLNIENIE DYSKRYMINUJĄCE PRACOWNIKA W PIĘCIU PUNKTACH

Zgodnie z kodeksem pracy: pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i ROZWIĄZANIA stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do dyskryminacji pracownika MOŻE DOJŚĆ przy rozwiązaniu stosunku pracy przez pracodawcę: dyskryminacyjny…

Read More Read More

ZGODA INWESTORA NA UMOWĘ Z PODWYKONAWCĄ W DZIESIĘCIU PUNKTACH

ZGODA INWESTORA NA UMOWĘ Z PODWYKONAWCĄ W DZIESIĘCIU PUNKTACH

Każda umowa o roboty budowlane wykonawcy z podwykonawcą pod rygorem nieważności powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Do zawarcia umowy o roboty budowlane wykonawcy z podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora. Zgoda inwestora powoduje, że inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy: podwykonawca może domagać się pełnej kwoty wynagrodzenia lub jego części bezpośrednio od inwestora. Zgoda może zostać wyrażona bezpośrednio, milcząco lub w sposób dorozumiany. Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi umowę z podwykonawcą. Inwestor może na piśmie wyrazić zgodę na…

Read More Read More

PODWYKONAWCO! ZADBAJ, BY WIEDZIAŁA O TOBIE „GÓRA”…

PODWYKONAWCO! ZADBAJ, BY WIEDZIAŁA O TOBIE „GÓRA”…

Większość polskich przedsiębiorców, przystępujących do procesów budowlanych w charakterze podwykonawców ma już świadomość, że umowa łącząca ich z wykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie wszyscy jednak uświadamiają sobie, jakie konsekwencje może mieć dla nich brak zgody inwestora na zawarcie umowy przez wykonawcę i podwykonawcę. W 2003 r. ustawodawca wprowadził do kodeksu cywilnego przepis (mowa o art. 6471  § 2 KC), zgodnie z którym wykonawca posługujący się przy wykonaniu umowy o roboty budowlane podwykonawcą zobowiązany jest…

Read More Read More