WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W DZIESIĘCIU PUNKTACH

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W DZIESIĘCIU PUNKTACH

 1. Wniosek dotyczyć ma udostępnienia informacji publicznej – czyli każdej szeroko rozumianej informacji o sprawach publicznych – takiej, która nie jest powszechnie udostępniona w inny sposób (np. w Biuletynie Informacji Publicznej) i która nie jest znana wnioskodawcy;
 2. może zostać złożony przez KAŻDEGO – nie trzeba wykazywać interesu prawnego w uzyskaniu konkretnych informacji;
 3. składa się do go do podmiotu, który POSIADA INFORMACJĘ PUBLICZNĄ i jest zobowiązany do jej udostępnienia (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej, samorządy zawodowe, podmioty wykonujące zadania publiczne i dysponujące publicznym majątkiem: PZU S.A., zakłady komunalne, kluby sportowe, uczelnie wyższe, szkoły i przedszkola publiczne);
 4. złożenie wniosku jest DARMOWE. Podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej może jednak wezwać wnioskodawcę do zapłaty kosztów związanych ze sposobem udzielenia informacji wybranym przez wnioskodawcę (chodzi o koszty płyty CD, na którą ma zostać nagrana informacja publiczna, koszty wydruków lub kserokopii). Zgodnie z orzecznictwem niedopuszczalne jest pobieranie opłat za godzinę pracy osoby przygotowującej odpowiedź na wniosek.;
 5. nie ma jednego WZORU wniosku, niektóre podmioty (np. gminy) wskazują przykładowy wzór wniosku, który nie jest obowiązkowy;
 6. wnioskodawca we wniosku zobowiązany jest wskazać:
  1. adresata wniosku i jego nadawcę (dane kontaktowe konieczne do udzielenia odpowiedzi na wniosek),
  2. że domaga się udostępnienia informacji publicznej,
  3. sprecyzować, o jaką konkretnie informację prosi (podmiot do którego kierowany jest wniosek nie ma możliwości samodzielnego precyzowania wniosku, zaś zbyt ogólne wskazanie informacji może uniemożliwiać uczynienie za dość żądaniu wnioskodawcy),
  4. SPOSÓB udostępnienia informacji: adresat wniosku zobowiązany jest zapewnić możliwość wglądu w dokumenty zawierające informację publiczną, kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk; a także możliwość przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji,
  5. EWENTUALNIE, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej (a więc np. zestawień informacji z wielu lat, innego opracowania danych) wnioskodawca może już we wniosku wskazać, że uzyskanie takiej informacji jest istotne dla interesu publicznego (wskazywanie tego adresatowi wniosku już w jego treści jest nieobowiązkowe: jeżeli podmiot stwierdzi, że zadośćuczynienie wnioskowi wymaga przetworzenia danych, sam wezwie wnioskodawcę do wskazania dodatkowego uzasadnienia, jeżeli uzna to za konieczne).
 7. Wniosek może być złożony pisemnie, ustnie, telefonicznie, za pośrednictwem profilu ePUAP lub poczty elektronicznej. Oczywiście wniosek pisemny (elektroniczny) w sposób precyzyjniejszy niż „ustne” sposoby komunikacji artykułuje INTERES wnioskodawcy i ma dodatkowy walor dowodowy.
 8. Jeżeli jest to możliwe, wniosek powinien być rozpatrzony NIEZWŁOCZNIE, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe, wnioskodawca zostanie o tym poinformowany, odpowiedź powinna zostać udzielona najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy.
 9. Informacja publiczna nie zostanie udostępniona, jeżeli: jest to niemożliwe w formie, jaką wskazał wnioskodawca (i poinformowany nie zmieni on swojego żądania), podmiot nie posiada informacji żądanej przez wnioskodawcę, lub prawo do informacji jest OGRANICZONE (wyłączone) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, a także przepisy właściwych ustaw.
 10. Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej, od której można się ODWOŁAĆ w terminie 14 dni do organu wyższego stopnia. Następnie istnieje możliwość wszczęcia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

CIEKAWE ORZECZNICTWO CZEKA TUTAJ

Comments are closed.