UWAGA, NOWELIZACJA! ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO OD 1 CZERWCA 2017 R.

UWAGA, NOWELIZACJA! ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO OD 1 CZERWCA 2017 R.

W dniu 1 czerwca wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw  w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

W zakresie przepisów postępowania cywilnego mowa o następujących zmianach:

  1. w postępowaniu uproszczonym rozpoznawane będą roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza DWUDZIESTU TYSIĘCY złotych, kwoty tej nie może przekroczyć także wartość przedmiotu umowy w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej. Do tej pory górna granica roszczenia wynosiła DZIESIĘĆ TYSIĘCY złotych.
  2. w przypadku wydania w postępowaniu zabezpieczającym postanowienia o zakazie zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Sąd który wydał postanowienie automatycznie PRZEKAŻE je Sądowi właściwemu do dokonania w księdze wieczystej wpisu ostrzeżenia. Sąd księgowowieczysty dokona wpisu ostrzeżenia z URZĘDU, i przekaże postanowienie o zabezpieczeniu obowiązanemu i spółdzielni mieszkaniowej. Dotychczas wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej następował NA WNIOSEK uprawnionego.
  3. Podstawą wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej będzie także postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ustanawiające zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wydane w celu zabezpieczenia ROSZCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH. Wpis również zostanie dokonany z URZĘDU.
  4. W odniesieniu do zabezpieczenia roszczeń dodany został art. 7523a i 7563 KPC przewidujący, że czynność prawna obowiązanego dokonana wbrew zakazowi zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, jest nieważna; oraz że czynność prawna dokonana wbrew zakazowi zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest nieważna, jeżeli dokonano wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o zakazie zbywania tego prawa.
  5. Wydłużony został ogólny („jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo sąd inaczej nie postanowi”) termin upadku zabezpieczenia z MIESIĄCA do DWÓCH MIESIĘCY od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie. Dodatkowo zostało uściślone, że termin też należy liczyć od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu(czego wcześniej brakowało). Ten sam nowy termin dotyczy zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych. Z DWÓCH TYGODNI do MIESIĄCA od uprawomocnienia się wyroku został także wydłużony termin na wniosek uprawnionego o dokonanie czynności egzekucyjnych, jeżeli zabezpieczenie  roszczeń pieniężnych polegało na zajęciu ruchomości lub ustanowieniu zarządu przymusowego.
  6. W wypadku, gdy zajęty w toku egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia wierzyciela, ten może żądać od dłużnika – obok obowiązków informacyjnych przewidzianych dotychczas – także udzielenia informacji o ODPŁATNYCH I NIEODPŁATNYCH czynnościach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu dokonania tych czynności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę dokonanych na rzecz osób trzecich, w pięcioletnim okresie poprzedzającym wszczęcie egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności. Może to ułatwić dochodzenie roszczeń w drodze tak zwanej SKARGI PAULIAŃSKIEJ.

 

Przepisy w znowelizowanym brzmieniu stosowane są do postępowań WSZCZĘTYCH PO DNIU 1 czerwca 2017 r., wszczęte już postępowania zabezpieczające prowadzone są według przepisów sprzed nowelizacji. Obowiązek informacyjny dłużnika dotyczy tylko czynności prawnych dokonanych po dniu 1 czerwca 2017 r. (co, w mojej opinii, na razie ogranicza realne korzyści tej zmiany dla wierzyciela).

Wszystkim wierzycielom życzę, by wprowadzone zmiany okazały się prawdziwym „prezentem na DZIEŃ DZIECKA” i ułatwiły skuteczne dochodzenie roszczeń.

ZMIANY W FORMIE TABELI

Comments are closed.