ODMOWA UDZIAŁU W SZKOLENIU PRACOWNICZYM W PIĘCIU PUNKTACH

ODMOWA UDZIAŁU W SZKOLENIU PRACOWNICZYM W PIĘCIU PUNKTACH

 1. Pracodawca kierujący pracownika na szkolenie i opłacający je, podpisuje z pracownikiem umowę określającą wspólne prawa i obowiązki stron, jeżeli zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez okres po odbyciu szkolenia. Umowę sporządza się NA PIŚMIE.
 2. Okres, na jaki pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu nie może być dłuższy niż TRZY LATA.
 3. Pracownik zobowiązany będzie ZWRÓCIĆ pracodawcy koszty poniesione przez pracodawcę, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia, jeżeli:
  1. z uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
  2. pracodawca rozwiąże z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie,
  3. w okresie wskazanym w umowie rozwiąże stosunek pracy ZA WYPOWIEDZENIEM, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących mobbingu,
  4. w okresie wskazanym w umowie rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia w związku z mobbingiem lub szkodliwymi warunkami pracy, mimo braku tych uzasadnionych przyczyn.
 1. Pracodawca może nakazać pracownikowi udział w szkoleniu w drodze wydania POLECENIA SŁUŻBOWEGO. Jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych wskazanych w kodeksie pracy jest wykonywanie poleceń służbowych: NARUSZENIE obowiązków pracowniczych może prowadzić do rozwiązania umowy o pracę.
 2. Odmowa udziału w szkoleniu może wiązać się z wypowiedzeniem umowy o pracę także wtedy, gdy pracodawca uzna, że zależy mu na konkretnych umiejętnościach pracownika, które miał on nabyć w czasie szkolenia, lub w ramach redukcji zatrudnienia będzie musiał wybrać osobę posiadającą najmniej kompetencji zdobytych w czasie szkoleń.

PROSTO…

Comments are closed.