PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ UCZELNI O ZAPŁATĘ OPŁAT ZA STUDIA W PIĘCIU PUNKTACH

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ UCZELNI O ZAPŁATĘ OPŁAT ZA STUDIA W PIĘCIU PUNKTACH

  1. Roszczenia uczelni o zapłatę opłat związanych z odbywaniem studiów nie dotyczą świadczeń okresowych, nie są również związane z działalnością gospodarczą uczelni.
  2. Umowa o świadczenie usług dotyczących kształcenia jest w pełnym stopniu stypizowana w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, stąd nie mają do niej zastosowania przepisy dotyczące umów o świadczenie usług.
  3. Ustawa nowelizująca ustawę prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie z dniem 1 października 2014 r., wprowadziła autonomiczny, trzyletni termin przedawnienia roszczeń dotyczących opłat za studia.
  4. Przepis przejściowy stanowi, że trzyletni termin przedawnienia powinien być stosowany również do roszczeń wynikających z umów zawartych przed dniem 1 października 2014 r.
  5. Stosowanie trzyletniego terminu przedawnienia do roszczeń z umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji potwierdziła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2017 r., III CZP 74/17.

PROSTO!

Comments are closed.