OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W PIĘCIU PUNKTACH

OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W PIĘCIU PUNKTACH

  1. Przepis art. 943 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób obowiązek ten ma być realizowany.
  2. W praktyce wskazuje się, że obowiązek należy realizować zarówno przez działania prewencyjne, jak i wdrożenie i przestrzeganie mechanizmu reagowania na zgłoszone podejrzenia działań mobbingowych.
  3. Pracodawca może uchylić się od odpowiedzialności względem pracownika, który został ofiarą mobbingu, poprzez podjęcie realnych działań antymobbingowych, które można obiektywnie ocenić jako skuteczne.
  4. Pracodawca powinien przeszkolić pracowników i poinformować ich o prawach i obowiązkach dotyczących zakazu stosowania mobbingu.
  5. Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez pracodawcę dokumentów wewnętrznych określających procedurę lub politykę antymobbingową: określające między innymi sposób informowania pracodawcy o przejawach mobbingu, sposób rozpoznania i rozstrzygnięcia skarg pracowników, konsekwencje wobec osób dopuszczających się mobbingu.

PROSTO!

Comments are closed.