KLAUZULE UMOWNE W DZIESIĘCIU PUNKTACH

KLAUZULE UMOWNE W DZIESIĘCIU PUNKTACH

  1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuwzględnione z nim indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (art. 3851 KC).

 

  1. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 KC).

 

  1. W odniesieniu do umów zawartych przed dniem 17 kwietnia 2016 r. o niedozwolonym charakterze postanowień umownych orzekał i orzeka Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (art. 4791 – 47935  KPC).

 

  1. Na podstawie wyroków Sądu klauzule niedozwolone wpisywane są do rejestru klauzul niedozwolonych, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

  1. Rejestr klauzul jest wiążący dla wszystkich przedsiębiorców biorących udział w obrocie konsumenckim: nawet, nie mogą oni wykorzystywać we własnych umowach klauzul wskazanych w rejestrze, nawet jeżeli nie byli stroną postępowania sądowego.

 

  1. Rejestr klauzul niedozwolonych będzie obowiązywał do 16 kwietnia 2026 r.

 

  1. Do postanowień umownych w umowach zawartych od dnia 17 kwietnia 2016 r. zastosowanie ma nowy tryb postępowania, ustalony w ustawie z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w brzmieniu obowiązującym od dnia 17 kwietnia 2016 r. – klauzula zostaje uznana za niedozwoloną decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

  1. Konsument może zawiadomić Prezesa UOKiK o podejrzeniu stosowania przez przedsiębiorcę klauzuli abuzywnej, może też wnosić o przyznanie mu statusu osoby zainteresowanej w postępowaniu. Zainteresowanemu nie służy odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK (art. 99a – 99f ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

 

  1. Prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji (art. 23d ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

 

  1. Klauzule niedozwolone zamieszczone w rejestrze dotyczą najczęściej: terminu realizacji zamówienia, odpowiedzialności za szkody w transporcie kupionego towaru, sposobu reklamacji i zwrotu pieniędzy konsumentowi, zmian w regulaminie oraz właściwości miejscowej sądu wyznaczonego do rozpoznania sporu.

 

PROSTO !

Comments are closed.