ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ NA DRODZE PUBLICZNEJ PRZEZ DRZEWO W PIĘCIU PUNKTACH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ NA DRODZE PUBLICZNEJ PRZEZ DRZEWO W PIĘCIU PUNKTACH

  1. Z ustawy o drogach publicznych wynika ogólny obowiązek zarządcy drogi do zapewnienia na niej bezpieczeństwa w ruchu; na który składa się między innymi obowiązek utrzymywania zieleni przydrożnej.
  2. Zarządca drogi odpowiadać będzie za delikt na podstawie przepisu art. 415 kodeksu cywilnego: poszkodowany przed sądem będzie musiał wykazać winę (także w postaci niedbalstwa) zarządcy, szkodę oraz związek przyczynowo-skutkowy między działaniem/zaniechaniem zarządcy a szkodą.
  3. Zarządca powinien wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością – co nie oznacza bezwzględnej gwarancji bezpieczeństwa na drodze. Jeżeli zarządca wykaże, że regularnie pielęgnował roślinność, monitorował jej stan, usuwał niebezpieczne drzewa, reagował na zgłoszenia osób trzecich – może uchylić się od odpowiedzialności – udowadniając brak swojej winy.
  4. Zarządcą drogi w zależności od jej statutu może być: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (drogi krajowe), zarząd województwa (drogi wojewódzkie), zarząd powiatu (drogi powiatowe) albo wójt – burmistrz, prezydent miasta (drogi gminne).
  5. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się co do zasady z upływem trzech lar od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, nie dłużej niż dziesięć lat od zdarzenia, które wywołało szkodę.

PROSTO!

Comments are closed.